Основаване:

Фондация по неинвазивна образна диагностика в кардиологията е организация с нестопанска цел, основана през 2015 г. от екип от специалисти в областта на ехокардиографията и образната диагностика в България.

Управителен съвет:

Членството във Фондация по неинвазивна образна диагностика в кардиологията дава достъп до голям брой научни и образователни материали. Членството е отворено за всички специалисти в областта на ехокардиографията и образната диагностика в кардиологията.

Hristova

Председател: Доц. Красимира Христова

Членове: 

Доц. Елена Кинова, дм

Д-р Светлин Цонев, дм

Дейност:

Някои от основните дейности на Фондацията са да спомага за изработването на единни критерии в сферата на ехокардиографската диагностика, да съдейства за издигане на професионалното им равнище и повишаване на тяхната квалификация.
Фондацията ще се старае да съдейства за внедряване на най-съвременните научни постижения в областта на ехокардиографията и тяхното популяризиране както и да организира научни конференции, конгреси, обучителни курсове, дискусии, срещи по проблемни теми както и да развива сътрудничество със сродни организации в страната и чужбина и други, позволени от законите в страната цели.

Цел:

Основна цел на фондацията е насърчаването и развитието на образната диагностика и прилагането и към грижите за пациента чрез обучение на специалисти посредством курсове, семинари, научни изследвания, публикации и иновации от страната и чужбина.

Cel